Representantforslag om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr

Dette dokument

  • Representantforslag 288 L (2020–2021)
  • Fra: Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Geir Pollestad
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok våren 2019, etter forslag fra regjeringen, en endring i jordlova for å gi hjemmel for et forbud mot nydyrking av myr, jf. Prop. 39 L (2018–2019) og Innst. 228 L (2018–2019).

Regjeringen har senere fulgt opp dette med et forbud forskriftsfestet i forskrift om nydyrking. I forskriften § 5a slås det fast et generelt forbud mot nydyrking av myr med en meget snever dispensasjonsadgang i særlige tilfeller.

Det er et paradoks at forbudet kun retter seg inn mot bruk av myr til produksjon av mat og ikke til andre formål som for eksempel boligbygging, parkeringsplasser og andre utbyggingsformål. Det er videre et paradoks at bestemmelsen ikke tar hensyn til egenskaper ved myra eller dyrkingsmetoder. Omfanget av klimagassutslipp som følge av nydyrkingen omfattes med andre ord ikke.

Det strenge forbudet som gjelder, vil ramme fremtidig matproduksjon i Distrikts-Norge, samtidig som klimagevinsten ved forbudet er usikker. Under behandlingen i Stortinget ble det av flere tatt til orde for en fleksibel og smidig dispensasjonsadgang. Det har regjeringen ikke lagt opp til da saken ble forskriftsfestet.

Det er behov for å gjøre ordningen mer fleksibel samt å oppheve det generelle forbudet mot nydyrking av myr.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
Vedtak til lov

om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)

I

I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring:

§ 11 andre ledd skal lyde:

For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking av myr kan berre skje gjennom ein plan godkjend av den enkelte kommune. Eit generelt forbod mot nydyrking av myr kan ikkje fastsetjast i føresegna.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

8. april 2021

Geir Adelsten Iversen

Siv Mossleth

Geir Pollestad