Representantforslag om MC som et praktisk transportalternativ som bør være tilgjengelig for flere

Dette dokument

  • Representantforslag 214 S (2021–2022)
  • Fra: Hans Andreas Limi, May Helen Hetland Ervik, Frank Edvard Sve, Marius Arion Nilsen, Bård Hoksrud og Morten Stordalen
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

MC har en viktig rolle spesielt i og rundt de store byene. Forslagsstillerne mener det er på tide å etablere MC som en viktig integrert del av transportinfrastrukturen i slike områder.

MC er effektivt, tar liten plass på veien og krever lite parkeringsareal. MC er også praktisk og smidig som fremkomstmiddel der det ellers er mye trafikk. Forslagsstillerne mener at MC fortsatt er en glemt mulighet i byinfrastrukturen der all oppmerksomhet rettes mot tradisjonell sykkel og kollektivtrafikk. Gange, sykkel eller kollektivtransport ligger ikke til rette for alle, og MC vil i denne sammenhengen være et effektivt alternativ til bil. Forslagsstillerne vil legge til rette for mer bruk av MC i byområdene, og for å få til dette må det tilrettelegges for egne parkeringsplasser og en definert plass i trafikkbildet.

Viktige forhold å ivareta er praktisk og økonomisk lett tilgjengelig parkering og trygg ferdsel. I denne forbindelse pekes det på viktigheten av å fortsette adgangen til å benytte kollektivfelt, som da det ble innført, hadde nettopp en sikkerhetsmessig begrunnelse som ikke må forveksles med andre gruppers adgang til disse feltene, som f.eks. for elbiler. Arbeidet med å sørge for at det monteres underkjøringshinder på fylkesveistrekninger som er spesielt ulykkesutsatte for MC, må også videreføres.

Forslagsstillerne ønsker at flere skal få anledning til å skaffe seg MC, og vil derfor redusere engangsavgiften, gjeninnføre prinsippet om halv trafikkforsikringsavgift og gi folk med førerrett for bil og god trafikal erfaring rett til å kjøre lett MC uten ny førerprøve, men med et gjennomgått praktisk og teoretisk kurs ved en kjøreskole. Forslagsstillerne viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil, jf. Dokument 8:121 S (2020–2021) og Innst. 337 S (2020–2021).

Fremskrittspartiet fikk i regjering redusert engangsavgiften for MC, først med 30 pst. før ytterliggere reduksjon med 10 pst. ble gjeldende fra 1. juli 2019. Etter forslagsstillernes syn er det nå tid for å redusere engangsavgiften ytterligere, ved helt å fjerne volumkomponenten i denne. Det vises til forslag til statsbudsjett for 2022, hvor Fremskrittspartiet ønsket å stimulere til økt bruk av MC gjennom å avvikle volumkomponenten i engangsavgiften. Dette tiltaket gjør at mange nye MC-er får redusert pris til beste for forbrukerne. Praktiske eksempler er en MC på 1 250 cc som ville bli 38 963 kroner billigere, en MC på 1000 cc 20 494 kroner billigere og MC med 700 cc 6 468 kroner billigere.

Endringen av tidligere årsavgift til en mer fleksibel trafikkforsikringsavgift har gitt eiere av alle kjøretøyer større fleksibilitet og muligheter til å tilpasse betalt avgift til reell bruk av kjøretøyet. Likevel er det fortsatt slik at man for MC betaler uforholdsmessig høy trafikkforsikringsavgift sammenlignet med bil. En motorsykkel er i bruk bare halve året, en motorsykkel har lav vekt og to smale hjul, og forårsaker derfor vesentlig mindre slitasje på vegnettet enn en personbil. Stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemer bedre enn alle typer biler.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  • 1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for avvikling av engangsavgiften for MC, og snarest mulig fjerne volumkomponenten.

  • 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en tilpasning til prinsippet om at kun to hjul på kjøretøyet skal gi halv trafikkforsikringsavgift.

  • 3. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for motorsykkelens rolle innenfor bytransporten. Planen forutsettes å omfatte tilretteleggingstiltak, sikkerhet og rett til å kjøre lett motorsykkel med førerkort klasse B.

8. april 2022

Hans Andreas Limi

May Helen Hetland Ervik

Frank Edvard Sve

Marius Arion Nilsen

Bård Hoksrud

Morten Stordalen