Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 126)

Arbeids- og sosialkomiteen (12)

Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen (2)

Energi- og miljøkomiteen (7)

 • Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.

  Prop. 85 LS (2019-2020), Innst. 311 L (2019-2020)

  Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Norderhus, Else-May
  Innstilling avgitt: 26.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven

  Prop. 79 L (2019-2020), Innst. 324 L (2019-2020)

  Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Halleland, Terje
  Innstilling avgitt: 26.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

  Prop. 82 L (2019-2020), Innst. 319 L (2019-2020)

  Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Grung, Ruth
  Innstilling avgitt: 26.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

  Prop. 90 L (2019-2020), Innst. 305 L (2019-2020)

  Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Westgaard-Halle, Lene
  Innstilling avgitt: 26.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

  Prop. 42 L (2019-2020), Innst. 321 L (2019-2020)

  Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Innstilling avgitt: 26.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt

  Dokument 8:67 L (2019-2020), Innst. 297 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag Terje Andersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt

  Saksordfører: Borch, Sandra
  Innstilling avgitt: 19.05.2020

  Lovsak | Komitébehandling