Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.04.2020 Innst. 234 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven. Sosialtjenesteloven § 51 a endres slik at forskriftshjemmelen utvides til å kunne fastsette midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt for økonomisk stønad. For kvalifiseringsprogram og -stønad kan det gjøre unntak fra bestemmelsene i loven, herunder å kunne forlenge perioden. Det gis adgang til å kunne gjøre unntak fra Sosialtjenesteloven § 26 dersom det skulle bli en stor andel saker der kommunen må søke refusjon fra staten. Folketrygdloven § 25-16 endres slik at forskriftshjemmelen utvides til å kunne gi regler om automatisk saksbehandling, viderebehandling av personopplysninger til analyse og innsikt og adgang til midlertidig å kunne laste ned kopi av basen med a-ordningsinntekter fra Skatteetaten. Trygderettsloven § 13 endres for å kunne sende oversendelsesbrevet elektronisk i stedet for ved rekommandert sending.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.04.2020