Budsjettkapitler

(Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Budsjettkapitler
Kapittel Ordfører
42 Forsvarets ombudsmannsnemnd Nybakk, Marit (A)
451 Samfunnssikkerhet og beredskap Wisløff Nilssen, Åse (KrF)
1700 Forsvarsdepartementet Nybakk, Marit (A)
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg Wisløff Nilssen, Åse (KrF)
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet Hernæs, Bjørn (H)
1720 Felles ledelse og kommandoapparat Halvorsen, Gunnar (A)
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nybakk, Marit (A)
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben Width, Per Ove (FrP)
1731 Hæren Konradsen, Åge (H)
1732 Sjøforsvaret Tveiten, Rita (A)
1733 Luftforsvaret Width, Per Ove (FrP)
1734 Heimevernet Bredvold, Per Roar (FrP)
1735 Etterretningstjenesten Nybakk, Marit (A)
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon Konradsen, Åge (H)
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg Hernæs, Bjørn (H)
1790 Kystvakten Arnstad, Marit (Sp)
1791 Redningshelikoptertjenesten Bjørklund, Kjetil (SV)
1792 Norske styrker i utlandet Halvorsen, Gunnar (A)
1795 Kulturelle og allmennyttige formål Bjørklund, Kjetil (SV)
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap Wisløff Nilssen, Åse (KrF)
4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg Wisløff Nilssen, Åse (KrF)
4720 Felles ledelse og kommandoapparat Halvorsen, Gunnar (A)
4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nybakk, Marit (A)
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben (Untatt post 90) Width, Per Ove (FrP)
4731 Hæren Konradsen, Åge (H)
4732 Sjøforsvaret Tveiten, Rita (A)
4733 Luftforsvaret Width, Per Ove (FrP)
4734 Heimevernet Bredvold, Per Roar (FrP)
4740 Forsvarets logistikkorganisasjon Konradsen, Åge (H)
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg Hernæs, Bjørn (H)
4790 Kystvakten Arnstad, Marit (Sp)
4795 Kulturelle og allmennyttige formål Bjørklund, Kjetil (SV)
4799 Militære bøter Wisløff Nilssen, Åse (KrF)