Løse forslag til saken

St.prp. nr. 67 (1998-99), Innst. S. nr. 236 (1998-99)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 80 fra Karlstrøm, Randi på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre


I.

I Stortingets vedtak av 6. mai 1999 om avgift på flyging av passasjerer for budsjetterminen 1999, gjøres følgende endring:

§ 3 bokstav e skal lyde:

Flyging fra lufthavn i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreise, Skjervøy og Storfjord.

II.

Endringen trer i kraft 1. juni 1999.

Forslag nr. 81 fra Lie, Lars Gunnar på vegne av finanskomiteen


Tilrådingas framlegg om endring av kap 100 post 1 blir å erstatte med:
"Kap. 100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med kr 6 950 000
fra kr 300 608 000 til kr 307 558 000 "


Tilrådingas framlegg om endring av kap 140 post 1 blir å erstatte med:
"Kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter, forhøyes med kr 3 000 000
fra kr 99 595 000 til kr 102 595 000"


Tilrådingas framlegg om endring av kap 3462 post 03 blir å erstatte med:
"Kap. 3410 Rettsgebyr (jf. kap. 410 og 462)
01 Rettsgebyr forhøyes med kr 5 900 000
fra kr 941 754 000 til kr 947 654 000"

Forslag nr. 82 fra Brende, Børge på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre


"Kap. 1320 Statens vegvesen (jf. kap. 4320):
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med kr 8 000 000
fra kr 5 372 000 000 til kr 5 380 000 000 "

Forslag nr. 83 fra Djupedal, Øystein på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber Regjeringen vurdere pålagt avkastningskrav for Statens Skogplanteskole AS og fastsette utbytte etter god og forsiktig forretningsskikk.

Forslag nr. 84 fra Lie, Lars Gunnar på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre


Nytt forslag til romertallsvedtak til erstatning av romertallsvedtak VIII i Innst. S. nr. 236 (1998-99)

VIII.

Stortinget samtykker i at:

a) gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie økes fra kr 1,00 til kr 2,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.

b) gebyret for merking av hver kopi av et videogram for salg økes fra kr 1,00 til kr 2,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.

c) avgiften pr. videogram for omsetning i næring til norsk kino- og filmfond settes til kr 4,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.