Løse forslag til saken

Prop. 25 S (2015-2016), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 108 S (2015-2016)

Forslag nr. 1 fra Grande, Trine Skei på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre


Forslag til romertallsvedtak III, tilsagnsfullmakt, endres til:


III

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan gi tilsagn om statlig tilskudd på inntil 30 mill. kroner til NORLA for dekning av utgifter til prosjektet «Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019». Tilsagnet forutsetter at Norge blir tildelt hovedlandsstatusen i 2019.