Løse forslag til saken

Meld. St. 29 (2016-2017), Innst. 358 S (2016-2017)

Forslag nr. 3 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Norges totale karbonrisiko.

Forslag nr. 4 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen i 2018 legge fram en revidert perspektivmelding som er basert på at:

- Norge innfrir Paris-avtalen ved at de nasjonale klimautslippene i Norge i 2020 ikke skal overstige 46,4-48,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter (hvori opptak i skog ikke er medregnet), og at klimagassutslippene i Norge i 2050 er redusert med 95 til 100 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.
- Norge oppfyller FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål skal blant annet nås ved at:

- Det legges fram en målsetting som slår fast at det materielle forbruket i Norge skal reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030.
- Det vedtas en handlingsplan for hvordan Norges materielle forbruk og vår belastning på klodens felles ressurser reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030.
- Det årlig publiseres statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk.

Forslag nr. 5 fra Hansson, Rasmus på vegne av Miljøpartiet De Grønne


Stortinget ber regjeringen jobbe for en samfunnsutvikling der fremtidig produktivitetsøkning i økonomien i hovedsak tas ut i form av redusert arbeidstid, økt livskvalitet og et mer inkluderende arbeidsliv, fremfor økt lønn og kjøpekraft.