Løse forslag til saken

Dokument 8:91 S (2017-2018), Innst. 190 S (2017-2018)

Forslag nr. 2 fra Hareide, Knut Arild på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen om at det ikke gjennomføres nedleggelser av soningsplasser eller soningstilbud på Vestlandet før Stortinget er forelagt konsekvensene ved en eventuell videreføring av driften, herunder avdeling Osterøy ved Bergen fengsel. For å sikre en bred utredning av konsekvensene, inkluderes avdeling Osterøy ved Bergen fengsel i den pågående KVU-en for Kriminalomsorgens Region vest.