Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Løse forslag til saken

 • Forslag nr. 1 fra Bastholm, Une på vegne av Miljøpartiet De Grønne


  Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

  Forslag nr. 2 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge til rette for at sammenslåing av fylker kan reverseres dersom fylkene ber om det.

  Forslag nr. 3 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om avgiftspolitikken.

  Forslag nr. 4 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen bidra med klimafinansering for energiomstilling i framvoksende økonomier. Målet må være at Norge skal bli en sentral bidragsyter i arbeidet med å fase ut nye kullkraftverk i framvoksende økonomier.

  Forslag nr. 5 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til en reforhandling av Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart, slik at internasjonal luftfart kan ta sin andel av klimaforpliktelsene.

  Forslag nr. 6 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet gjennom Asker og Bærum slik det nå er planlagt av regjeringen, og ber regjeringen arbeide for å endre prosjektet i samarbeid med partene i Oslopakke 3. Stortinget legger til grunn at veikapasiteten ikke skal økes og at bompengene i prosjektet reduseres.

  Forslag nr. 7 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.

  Forslag nr. 8 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer.

  Forslag nr. 9 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i bompengefinansierte veiprosjekter kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.

  Forslag nr. 10 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge fram en redegjørelse om Norges forhold til EU på energiområdet.

  Forslag nr. 11 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning om hvordan handlingsrommet når det gjelder utforming og praktisering av regelverk i EØS-avtalen kan utnyttes for å ivareta norske interesser på energiområdet, transportområdet og arbeidslivsområdet.

  Forslag nr. 12 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen gjennomføre en offentlig utredning av alternativ til EØS som bygger på WTO-regelverket, vår frihandelsavtale og den handelsavtalen som eksisterer mellom Canada og EU.

  Forslag nr. 13 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge fram en sak i Stortinget om den konkrete modellen for kompensasjonen til pelsdyrbønder før erstatning endelig fastsettes.

  Forslag nr. 14 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen sørge for at det umiddelbart blir gitt stående, tidsubegrenset fellingstillatelse på ulv som har gjort skade øst for E6 i Trøndelag og ulv som har gjort skade i Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral i Vest-Agder.

  Forslag nr. 15 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens forvaltningsregioner for rovvilt.

  Forslag nr. 16 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen sørge for at regelen om at hver kommune skal ha sitt eget forliksråd, etterleves i praksis.

  Forslag nr. 17 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen sikre at ingen av dagens fødeavdelinger eller andre fødetilbud legges ned.

  Forslag nr. 18 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet


  Stortinget ber regjeringen snarest og innen 1. januar 2020 fremlegge evaluering av anbudsprosessen i luftambulansetjenesten for Stortinget som egen sak, jf. vedtak nr. 865 (2017-2018).

  Forslag nr. 19 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ulike alternativer av Nord-Norgebanen. KVU-en må tidsmessig gjennomføres slik at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021.

  Forslag nr. 20 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen sikre stabilitet og forutsigbar beredskap i luftambulansetjenesten snarest, herunder forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base.

  Forslag nr. 21 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene ikke sentraliserer eller nedlegger ambulansetjenester uten forsvarlig alternativ beredskap.

  Forslag nr. 22 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen stabilisere fastlegeordningen ved hjelp av redusert gjennomsnittlig listelengde og kontroll over oppgaveoverføringen.

  Forslag nr. 23 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om turistfisket med oversikt over situasjonen og tiltak for sikre et seriøst og kontrollerbart turistfiske, herigjennom økt kontroll og tilsyn for å bekjempe ressurs- og miljøkriminalitet.

  Forslag nr. 24 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen følge opp forliket om nærpolitireformen (Innst. 306 S (2014-2015)), ved snarest styrke bemanningen i det lokale politiet og førstelinjeberedskapen i politiet.

  Forslag nr. 25 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen legge opp til at domstolenes struktur og innhold behandles helhetlig og i sammenheng, slik at ikke struktur behandles uavhengig av innhold, funksjoner og oppgaver.

  Forslag nr. 26 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet.

  Forslag nr. 27 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn, det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent og det gis medlemskap i pensjonsordning for arbeidstakere under 20 år.

  Forslag nr. 28 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen sikre at fylkeskommunene selv kan avgjøre om de vil innføre karakterbasert opptak til videregående skole.

  Forslag nr. 29 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen opprettholde uføres skjerming mot levealdersjustering.

  Forslag nr. 30 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å be EFTA gjenoppta forhandlinger om frihandelsavtalen med Mercosur, og ikke inngå noen endelig avtale før tilstrekkelig vern av regnskog er sikret.

  Forslag nr. 31 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen innen 1. januar 2020 sette ned et offentlig utvalg – en Grønn ny deal-kommisjon – som skal utrede hvordan det norske samfunnet kan omstilles på en rettferdig måte fra en fossiløkonomi til et nullutslippssamfunn. Utvalget skal gå gjennom samfunnsstrukturene som hindrer nødvendig grønn omstilling og klimakutt. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å nå Norges klimamål, for å utvikle og bevare arbeidsplasser og industri, og for å gjennomføre det grønne skiftet med lav sosial ulikhet.

  Forslag nr. 32 fra Lysbakken, Audun på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen straks legge frem forslagene som er nødvendig for å reversere kutt og forverringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

  Forslag nr. 33 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen aktivt tilrettelegge for transport av barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria hjem til Norge, samt umiddelbart å sørge for relevant helsehjelp.

  Forslag nr. 34 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor familie i Norge til barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria, for å bidra i en trygg uttransportering av barna til Norge.

  Forslag nr. 35 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen innen 11. oktober 2019 redegjøre for Stortinget i plenum om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt for situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.

  Forslag nr. 36 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet


  Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.

  Forslag nr. 37 fra Haltbrekken, Lars på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen legge fram regjeringens forslag til nasjonal ramme for vindkraft, til behandling i Stortinget, slik at berørte parter og interessegrupper får mulighet til å komme med sitt syn og bli hørt på en skikkelig og grundig måte.

  Forslag nr. 38 fra Haltbrekken, Lars på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen sørge for at det er gjennomført grundige analyser av konsekvensene for naturen, i alle konsesjonsgitte vindkraftsaker før MTA/detaljplaner behandles. Disse undersøkelsene må ta opp i seg eventuelle endringer av planene sammenlignet med planene slik de var da det ble gitt konsesjon.

  Forslag nr. 39 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt


  Stortinget ber regjeringen om å registrere utviklingen av innleie fra bemanningsforetak og lage statistikk etter næring og fylke, inkludert andelen korttidsopphold fra EUs medlemsland, og å legge fram forslag til tiltak som forhindrer at utviklingen vi har sett i blant annet bygg- og anleggsbransjen sprer seg til andre sektorer.

  Forslag nr. 40 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at tilgjengeligheten på alle landets offentlige ambulanseflybaser umiddelbart bringes opp til 98,4 pst. slik kontrakten forutsetter. Hvis operatøren ikke er i stand til å levere i tråd med inngått kontrakt, annulleres kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance.

  Forslag nr. 41 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen stille utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk i bero i påvente av politisk behandling av nasjonal ramme for vindkraft.

  Forslag nr. 42 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


  Stortinget ber regjeringen utarbeide sektorvise handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, og sørge for at utslippskuttene gjøres på en sosialt rettferdig måte, eksempelvis gjennom progressive miljøavgifter basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn.

  Forslag nr. 43 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegne av Sosialistisk Venstreparti


  Stortinget ber regjeringen gi Stortinget innsyn i innholdet i frihandelsavtalen regjeringen har ferdig forhandlet med Mercosur.