Løse forslag til saken

Meld. St. 22 (2019-2020), Innst. 353 S (2019-2020)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 21 fra Mossleth, Siv på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen om å justere Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter slik at den ikke utelukker bedrifter i strid med det som var intensjonen i ordningen, for eksempel bedrifter som har vært gjennom en omstillings- og konsolideringsprosess for å gjøre bedriften mer solid, og i tillegg gi bankene større mulighet til å utøve skjønn.