Lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Ot.prp. nr. 69 (1995-96), Innst. O. nr. 76 og innst. O. nr. 55 (1996-97), beslutning. O. nr. 86 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Endret konklusjon Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. O. nr. 76 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997