Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikernes Fellesorganisasjon og staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1998

Ot.prp. nr. 81 (1997-98), Innst. O. nr. 81 (1997-98), Innst. O. nr. 76 (1997-98), beslutning. O. nr. 76 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.06.1998 Innst. O. nr. 76 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1998