Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Ot.prp. nr. 62 (1997-98), Innst. O. nr. 8 (1998-99), beslutning. O. nr. 11 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.11.1998 Innst. O. nr. 8 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1998

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1998

   Behandlet i Lagtinget: 03.12.1998