Lov om endring av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet mv.)

Ot.prp. nr. 65 (1997-98), Innst. O. nr. 24 (1998-99), beslutning. O. nr. 32 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. O. nr. 24 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998