Lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Ot.prp. nr. 23 (1998-99), Innst. O. nr. 48 (1998-99), beslutning. O. nr. 47 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.02.1999 Innst. O. nr. 48 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999