Lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. og i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Ot.prp. nr. 16 (1998-99), Innst. O. nr. 22 (1998-99), beslutning. O. nr. 28 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1998 Innst. O. nr. 22 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998