Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å utsette ikrafttredelsen av den nye loven om kraftskatt - lov av 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (RV) Innstilling avgitt 09.12.1996 Innst. O. nr. 39 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996