Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven)

Ot.prp. nr. 77 (1998-1999), Innst. O. nr. 5 (1999-2000), beslutning. O. nr. 11 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.10.1999 Innst. O. nr. 5 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.1999