Lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 94 (1998-1999), Innst. O. nr. 57 (1999-2000), beslutning. O. nr. 73 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2000 Innst. O. nr. 57 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2000

   Behandlet i Odelstinget: 11.04.2000

   Behandlet i Lagtinget: 14.04.2000