Lov om endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 95 (1998-1999), Innst. O. nr. 30 (1999-2000), beslutning. O. nr. 42 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 30 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999