Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 10 (1999-2000), Innst. O. nr. 17 (1999-2000), beslutning. O. nr. 36 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1999 Innst. O. nr. 17 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999