Lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Ot.prp. nr. 15 (1999-2000), Innst. O. nr. 67 (1999-2000), beslutning. O. nr. 78 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2000 Innst. O. nr. 67 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2000

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.2000