Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell)

Ot.prp. nr. 9 (1999-2000), Innst. O. nr. 19 (1999-2000), beslutning. O. nr. 29 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1999 Innst. O. nr. 19 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1999

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.1999