Lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Ot.prp. nr. 74 (1999-2000), Innst. O. nr. 5 (2000-2001), beslutning. O. nr. 6 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 19.10.2000 Innst. O. nr. 5 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2000

   Behandlet i Odelstinget: 26.10.2000

   Behandlet i Lagtinget: 31.10.2000