Lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001), Innst. O. nr. 71 (2000-2001), beslutning. O. nr. 82 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2001 Innst. O. nr. 71 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2001

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2001

   Behandlet i Lagtinget: 03.05.2001