Lov om endring i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

Ot.prp. nr. 41 (1997-98), Innst. O. nr. 42 (1997-98), beslutning. O. nr. 47 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. O. nr. 42 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Odelstinget: 03.04.1998

   Behandlet i Lagtinget: 23.04.1998