Lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001), Innst. O. nr. 42 (2000-2001), beslutning. O. nr. 60 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 18.01.2001 Innst. O. nr. 42 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2001

   Behandlet i Odelstinget: 25.01.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.2001