Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Ot.prp. nr. 26 (1997-98), Innst. O. nr. 8 (1997-98), beslutning. O. nr. 13 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1997 Innst. O. nr. 8 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.1997