Lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater)

Ot.prp. nr. 53 (2000-2001), Innst. O. nr. 104 (2000-2001), beslutning. O. nr. 98 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. O. nr. 104 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001