Lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 4 om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v.

Ot.prp. nr. 20 (2001-2002), Innst. O. nr. 8 (2001-2002), beslutning. O. nr. 20 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2001 Innst. O. nr. 8 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001