Lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)

Ot.prp. nr. 71 (2001-2002), Innst. O. nr. 60 (2001-2002), beslutning. O. nr. 69 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. O. nr. 60 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002