Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Ot.prp. nr. 87 (2001-2002), Innst. O. nr. 62 (2002-2003), beslutning. O. nr. 66 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.02.2003 Innst. O. nr. 62 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2003

   Behandlet i Odelstinget: 13.02.2003

   Behandlet i Lagtinget: 27.02.2003