Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven)

Ot.prp. nr. 99 (2001-2002), Innst. O. nr. 15 (2002-2003), beslutning. O. nr. 29 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2002 Innst. O. nr. 15 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002