Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 7. november 2002 (jf. Innst. O. nr. 7): Stortinget ber Regjeringen legge frem sak hvor arbeidsmiljøloven (lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.) gjøres gjeldende for elevene i grunnskolen og videregående skole, og der Arbeidstilsynet fungerer som tilsynsorgan. Loven med forskrifter skal være virksom fra august 2003.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet