Lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 76 (2002-2003), Innst. O. nr. 128 (2002-2003), beslutning. O. nr. 131 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2003 Innst. O. nr. 128 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.2003