Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Ot.prp. nr. 40 (2002-2003), Innst. O. nr. 84 (2002-2003), beslutning. O. nr. 89 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. O. nr. 84 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003