Lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

Ot.prp. nr. 38 (2002-2003), Innst. O. nr. 69 (2002-2003), beslutning. O. nr. 73 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.03.2003 Innst. O. nr. 69 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003