Forslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 12, 54, 68, 70, 71, 72, 73, 74 og 112 med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 191 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å ta inn bestemmelser om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme i Grunnloven. Forslaget i Dokument nr. 12:2 (2003-2004) gikk ut på å innføre regler om innsettingsvedtak, slik at et flertall i Stortinget gjennom en avstemning aktivt må gi sin støtte ved etableringen av en regjering. Kombinert med dette, la forslaget opp til innføring av en rett for regjeringen til å skrive ut nyvalg og oppløse Stortinget. Oppløsningsretten ble foreslått avgrenset til situasjoner der regjeringen lider nederlag i Stortinget eller taper et mistillitsvotum. Ved utskriving av nyvalg skulle det nye stortinget sitte sammen til neste ordinære valg. Forslaget fikk støtte av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Dette var ikke tilstrekkelig til å oppnå det nødvendige flertall på 2/3 av stemmene. Stortinget vedtok dermed at forslaget ikke bifalles.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007