Lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard

Ot.prp. nr. 76 (2003-2004), Innst. O. nr. 46 (2004-2005), beslutning. O. nr. 44 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 25.01.2005 Innst. O. nr. 46 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.2005

   Behandlet i Odelstinget: 18.02.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.03.2005