Lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Ot.prp. nr. 84 (2003-2004), Innst. O. nr. 2 (2004-2005), beslutning. O. nr. 2 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.10.2004 Innst. O. nr. 2 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2004

   Behandlet i Odelstinget: 21.10.2004

   Behandlet i Lagtinget: 28.10.2004