Lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner m.m. (EØS-avtalens vedlegg II, kap. XXVII, av rådsdirektiv 93/7/EØF om tilbakelevering av kulturgjenstander som er fjernet ulovlig)

Ot.prp. nr. 61 for 1994-95, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 1 for 1995-96, beslutning. O. nr. 1 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.10.1995 Innst. O. nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.11.1995