Lov om skogbruk (skogbrukslova)

Ot.prp. nr. 28 (2004-2005), Innst. O. nr. 61 (2004-2005), beslutning. O. nr. 55 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2005 Innst. O. nr. 61 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 12.04.2005