Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt. (Endring av § 45 tredje ledd for å sikre at alle kommunene får en rimelig del av skattegrunnlaget når skattyteren har inntekt i flere kommuner)

Dokument nr. 8:104 for 1994-95, innst. O. nr. 84 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. O. nr. 84 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1996