Lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Endra sanksjonsreglar mv.

Ot.prp. nr. 76 (2004-2005), Innst. O. nr. 116 (2004-2005), beslutning. O. nr. 111 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2005 Innst. O. nr. 116 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005