Lov om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper m.v. ( EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 33 for 1995-96, beslutning. O. nr. 33 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. O. nr. 23 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995