Innberetning fra valgkomiteen om en særskilt komite som skal avgi innstilling til Stortinget om St.meld. nr. 17 (2004-2005) om makt og demokrati

S. nr. 154 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.