Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere

Dokument nr. 3:12 (2004-2005), Innst. S. nr. 34 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 34 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. Undersøkelsen viser blant annet at kommunene ikke i tilstrekkelig grad yter den hjelp og oppfølging som rusmiddelmisbrukere har krav på. Riksrevisjonen stiller videre i undersøkelsen spørsmål ved om Helse- og omsorgsdepartementet har tilstrekkelig informasjon om kommunenes oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Komiteen sier blant annet i sin innstilling av den finner det urovekkende at undersøkelsen viser at rusmiddelmisbrukere ikke i tilstrekkelig grad får den oppfølging de har krav på. Komiteen uttaler at den forutsetter at Riksrevisjonens påpekning om behovet for bedre samspill mellom de ulike aktørene, blir ivaretatt. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:12 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006