Lov om obligatorisk tjenestepensjon

Ot.prp. nr. 10 (2005-2006), Innst. O. nr. 17 (2005-2006), beslutning. O. nr. 19 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 17 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt lov om obligatorisk tjenestepensjon. Plikten til å opprette tjenestepensjonsordning skal gjelde foretak som har årsverk utover visse minstekrav. Obligatorisk tjenestepensjon skal kunne utformes som en innskuddsordning eller som en ytelsesordning. Oppretter foretaket en innskuddsordning, skal foretaket betale minst to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G er p.t. 60 699 kr.) som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet. Kravet til ytelsesordninger er at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravene antas å gi. Foretakene får frist til utgangen av 2006 til å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene, men likevel slik at ordningen skal ha virkning for de ansatte senest fra 1. juli 2006. Selvstendig næringsdrivende gis adgang, men ingen plikt, til å opprette innskuddspensjonsordning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005