Lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Ot.prp. nr. 18 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 97 (2004-2005), Innst. O. nr. 20 (2005-2006), beslutning. O. nr. 18 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 20 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i lov om lotterier. Endringen innebærer et forbud mot pyramidelignende omsetningssystemer der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet snarere enn ved salg eller forbruk av produkter. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005